1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Mecidiyeköy Vergi Dairesi’nde 9320305760 vergi numarası ile kayıtlı bulunan EPOZTA Web Tasarım, Yazılım, Seo, Reklam ve Dijital Pazarlama Ajansı (Bundan Sonra EPOZTA olarak anılacaktır) ile EPOZTA’ya ait web sitesi EPOZTA.com (bu “Site”) üzerinden EPOZTA ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan EPOZTA.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ ‘nin EPOZTA’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3. HİZMET’İN TANIMI

EPOZTA’nın MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerine bağlı olarak çalışacak e-posta adreslerinin ve bahsi geçen adreslerde var olan ve gelecekte üretilecek tüm e-posta içeriklerinin ve eklerinin EPOZTA’nın sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden kontrollü şekilde paylaşılmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “E-Posta Barındırma (Mail Hosting)” hizmetinden faydalanabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm EPOZTA politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, EPOZTA Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya EPOZTA’nın zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın EPOZTA’nın kontrolü dışındaki veya EPOZTA tarafından öngörülemeyen nedenler.

3.2. MÜŞTERİ , EPOZTA’nın Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir. EPOZTA’nın sunduğu hizmet bakımından herhangi bir sebeple kesinti, arıza, erişim engeli vb. sorunların yaşanması halinde MÜŞTERİ’nin EPOZTA’ya bununla ilgili olarak hak kaybı iddiası ile talep yöneltmesi mümkün olmayıp, bu durumun sözleşme ihlali olduğu iddiasında bulunamayacağını MÜŞTERİ tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3. EPOZTA, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (EPOZTA SLAs) EPOZTA tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, EPOZTA Hizmetleri ile birlikte kullanmak için EPOZTA’dan veya EPOZTA’nın bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin EPOZTA sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, EPOZTA ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, EPOZTA hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını EPOZTA sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde EPOZTA’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) 

MÜŞTERİ EPOZTA tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı EPOZTA sorumlu tutulamaz. EPOZTA bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir. MÜŞTERİ’ nin 3. Kişi ve kurumlarla gerçekleştirdiği hizmet alımı sebebi ile EPOZTA’nın bir zarara uğraması halinde MÜŞTERİ EPOZTA’nın uğradığı zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ , işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, EPOZTA’nın yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, EPOZTA işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. EPOZTA’nın bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ EPOZTA’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, EPOZTA’nın, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ , EPOZTA MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda EPOZTA, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve EPOZTA’nın sorumluluğuna gidemez.

4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. MÜŞTERİ ’nin kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, EPOZTA’yı her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple EPOZTA aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, EPOZTA’nın ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı ilk talepte nakden ve defaten tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile EPOZTA aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde EPOZTA’nın davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından EPOZTA’nın sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. EPOZTA, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. EPOZTA, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece EPOZTA’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde EPOZTA ‘ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, EPOZTA’nın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin EPOZTA’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye EPOZTA’nın Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, acentelik, bayilik, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin EPOZTA’nın açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde EPOZTA’nın bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme, askıya alma gibi önlemler alma hakkı saklıdır. EPOZTA ayrıca bu ihlal sebebi ile sunulan hizmeti iptal edebilir ve işbu sözleşmeyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih edebilir. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, EPOZTA’nın alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ , iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da EPOZTA’ ya bildireceğini aksi halde EPOZTA’nın uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile EPOZTA’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, EPOZTA’nın bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca EPOZTA’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde EPOZTA’nın erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile EPOZTA’nın aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, EPOZTA’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nın 10. Bölümü ile Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuatın hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler EPOZTA tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme EPOZTA tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını EPOZTA’dan talep edemez veya rücu edemez.

4.3.8. MÜŞTERİ , bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. EPOZTA tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer EPOZTA MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve EPOZTA’nın bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının EPOZTA tarafından askıya alınabileceğini ve gerekli görülen tüm tedbir işlemlerinin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. EPOZTA dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
MÜŞTERİ, EPOZTA’nın hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı EPOZTA’nın ve/veya 3. Kişi ve kurumların zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda EPOZTA ile mutabıktır.

4.3.11.
a. Paylaşılan e-posta barındırma sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:
i. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
ii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
iii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim ya da mail gönderimi
iv. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
v. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
vi. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
vii. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
viii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
ix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:
i. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
ii. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
iii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır, marka, patent, tasarım tescilinden doğan hakların ihlali, eser sahipliğinden doğan hakların ihlali veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
iv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
v. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
vi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
vii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )
viii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde EPOZTA, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil EPOZTA hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. EPOZTA sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. EPOZTA sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. EPOZTA dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, EPOZTA’nın Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili EPOZTA Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. MÜŞTERİ’nin e-posta adresini güncel tutmak zorunda olduğu MÜŞTERİ’nin bilgileri dahilinde olmakla birlikte, bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluk ve zararın tazmini MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

4.4.1. Mail gönderimlerinde “ek” olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB’dır.

4.4.2. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)

4.4.3. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50’den fazla kullanıcıya gönderilemez.

4.4.4. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir .

4.4.5. FTP upload/download için connection 256Kbit/second’dır.

4.4.6. FTP’de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 25 MB’dır.

4.5. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik EPOZTA, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:
i. Mail içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Mail içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. EPOZTA sunucularında tüm mail içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

EPOZTA paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve EPOZTA’nın MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. EPOZTA, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ, EPOZTA’nın inisiyatifinde, EPOZTA’nın Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda EPOZTA kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1. MÜŞTERİ, EPOZTA Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır

5.2. EPOZTA hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece EPOZTA yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve EPOZTA’nın o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde EPOZTA hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin EPOZTA’nın gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.

5.3. MÜŞTERİ , OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve EPOZTA’nın 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. EPOZTA’nın herhangi bir sebeple tahsilat yapamaması halinde MÜŞTERİ’nin aynı süre içerisinde EPOZTA’ya hizmet bedelini ödemesi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

5.4. EPOZTA, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan EPOZTA’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu EPOZTA hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

5.5. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun EPOZTA’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile EPOZTA’nın sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin EPOZTA’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde ve sorumluluğunda olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
5.6. EPOZTA’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. EPOZTA istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, EPOZTA Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, EPOZTA’nın Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ ’nin bu sözleşmede veya tüm EPOZTA politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, EPOZTA, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde sözleşmede aksi belirtilmedikçe durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, EPOZTA sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. EPOZTA gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir.

MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden gayrikabili rücu olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.